Irama 2

Holy Apostle James, son of Alphaeus (1st c.)